Általános szerződési feltételek

A teniszpályfoglalásokat az alábbiak szerint van lehetőség lemondani ill. pótolni:

  • foglalást lemondani legkésőbb a foglalt időpont előtt 48 órával lehet, amennyiben ez nem történik meg eddig az időpontig, szezonbérletes foglalás esetén az elmaradt óra nem kerülhet pótlásra (lejátszottnak tekintendő), alkalmi foglalás esetén a következő alkalommal kifizetendő!
  • az időben visszamondott szezonbérletes foglalások pótolhatók, lejátszhatók egy másik egyeztetett időpontban (főidő kivételével), lemondástól számítva 30 naptári napon belül.
  • versenynap vagy rendezvénynap miatt elmaradt szezonbérletes játék, más napokon a még szabad időpontokban bepótolható előzetes egyeztetés alapján 30 naptári napon belül, legkésőbb a bérletszezon vége előtt.
  • a kedvezményes időpontra szóló pályafoglalások csak az adott kedvezményes időszakban játszhatók le.
  • a szezonbérletek csak az adott szezonban vehetők igénybe. 

A squashpályfoglalásokat az alábbiak szerint van lehetőség lemondani :

  • foglalást lemondani legkésőbb a foglalt időpont előtt 48 órával lehet, amennyiben ez nem történik meg eddig az időpontig, bérletes foglalás esetén az elmaradt óra lejátszottnak tekintendő, alkalmi foglalás esetén a következő alkalommal kifizetendő!
  • a bérletek a megadott érvényességi időn belül használhatók fel

 

A tábor foglalókkal kapcsolatos információk.

A foglalót visszafizetni csak abban az esetben tudjuk, amennyiben a tábor a szervező hibájából elmarad.

Orvosi igazolás ellenében a foglalás későbbi táborra áttehető a szabad helyek függvényében.

 
A foglaló befizetési határidején kívül turnusmódosításra van lehetőség, a űrlapot az új időponttal ki kell tölteni és a törlendő hetet az alábbi emailcímen kell jelezni: nyaritaborrta@gmail.com 
A visszaigazolásban szereplő email címen vagy telefonon lehet jelezni.

Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme a (Római Tenniszakadémia Centrum Kft) és partnerei számára kiemelt fontosságú.

A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű ada-tok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírá-soknak ( 1992. évi LXIII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Elállás joga (reklamáció):

Reklamációt e-mailben a nyaritaborrta@gmail.com címre küldhet. A reklamációval kapcsolatban a következő információk érvényesek: 

A Vásárlónak a  Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a foglalás beküldésétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (termék visszamondásának joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.
Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a szolgáltatást, vagy terméket megrendelte.
A Vásárló elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (Római Teniszakadémia Kft) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Vásárló elállási szándékának. 

Amennyiben a vásárlás szolgáltatásra irányult, úgy a vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételének megkezdését követően elálási jogáról lemond.

Amennyiben a vásárló visszatérítési igénye nem ütkötik a fent leírtakkal, akkor az Eladó a vásárlás értékét banki visszautalással rendezi.

Vitás kérdések:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Római Teniszakadémia Kft székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31. A Római Teniszakadémia Kft a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag